Pole informacyjne

Granatowe tło z gwiazdami i iluminacją częstotliwości drgań
Częstotliwości
2 października 2020
Granatowe tło z gwiazdami i iluminacją częstotliwości drgań
Częstotliwości
2 października 2020
Ilustracja pole informacyjne

Żeby uzmysłowić sobie, czym jest pole informacyjne i na czym polega terapia w tym polu, należy poświęcić nieco uwagi fizyce kwantowej. Otóż jedną z zasadniczych różnic między fizyką tzw. klasyczną, czyli newtonowską, której wyniki są weryfikowalne tylko w czterech wymiarach, a fizyką kwantową, jest rola obserwatora. Fizyka klasyczna nie uwzględnia w swoich założeniach osoby biorącej udział w zdarzeniu fizycznym. Na wynik eksperymentu na zasadach fizyki klasycznej nie ma żadnego wpływu to, czy obserwator ogląda zdarzenie, np. tor kuli po równi pochyłej, czy też nie. Wynik będzie taki sam. Natomiast w fizyce kwantowej obserwator jest częścią zdarzenia fizycznego i okazuje się, że jego obecność ma wpływ na wyniki eksperymentu.

Kiedy obserwujemy materię z poziomu przedmiotów wydaje się nam, że zasady fizyki klasycznej są wystarczające, aby funkcjonować w środowisku. Może niektóre osoby odczuwają pewnego rodzaju  ograniczenia, ale często nie zdają sobie sprawy, z czego te ograniczenia wynikają.

Fizyka kwantowa wnika jednak bardzo głęboko w materię. I wtedy okazuje się, że zasady fizyki tzw. klasycznej przestają się sprawdzać i nie dają wytłumaczenia obserwowanych tam zjawisk. Wybitny niemiecki fizyk kwantowy, Werner Heisenberg, uważany za współtwórcę mechaniki kwantowej, odkrył, że próbując zastosować do ustalenia toru elektronu krążącego wokół jądra atomowego znane zasady fizyczne i matematyczne, nie da się tego toru jednoznacznie ustalić. Ponadto ustalił, że tor elektronu w atomie powstaje dopiero w wyniku tego, że obserwator kieruje na niego swoją uwagę. Mechanika kwantowa opisuje obiekty o bardzo małych masach i rozmiarach, czyli na poziomie atomowym i wyjaśnia zdarzenia fizyczne, dla których mechanika klasyczna nie zna odpowiedzi. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że materia, która nas otacza i która tworzy też nasze ciała fizyczne, składa się na poziomie mikroskopowym z atomów, na które możemy oddziaływać jako obserwatorzy, oznacza to, że poprzez celowe kierowanie uwagi możemy mieć też wpływ na materię na poziomie makroskopowym.

Wracając jednak do wyjaśnienia fenomenu pola informacyjnego powołam się najpierw na wyniki badań takich uznanych naukowców, jak C.G. Jung, Max Planck, Niels Bohr, Erwin Schrödinger, Carl Friedrich von Weizsäcker, czy wreszcie powoływany już wyżej Werner Heisenberg. Warto też wspomnieć zdumiewające wyniki słynnych eksperymentów i doświadczeń, jak np. doświadczenie „podwójnej szczeliny”, słynny eksperyment Rene Peoc’ha z robotami i kurczakami, czy też obserwacje chemików podczas prób krystalizacji pewnych substancji chemicznych, o których pisze w swoich książkach Rupert Sheldrake.

Ponadto koniecznie wspomnieć należy w tym kontekście genialnego niemieckiego fizyka Burkharda Heima, który pracował w samotności, z dala od uznanych ośrodków badawczych, poniekąd z powodu swojego inwalidztwa. Jego prace były dość długo nieznane w świecie fizyki, ponieważ istniały tylko w języku niemieckim i przez długi czas nie zostały przetłumaczone. Zresztą fizycy nadal twierdzą , że prace te są bardzo skomplikowane a wymyślony aparat wyliczeniowy bardzo różni się od tego, co jest stosowanie powszechnie. Nie są jednak w stanie ani jednoznacznie odrzucić niektórych elementów wyników badań Heima, ponieważ z powodu ich złożoności, próby ich zrozumienia, nadal jeszcze trwają. Tu jednak chciałabym przywołać model wszechświata, jaki zaproponował Burkhard Heim. Otóż niemiecki fizyk skonstruowała świat składający się z 12 wymiarów. 4 pierwsze wymiary są nam znane, gdyż w nich funkcjonujemy. Są to materia i czas. Wymiar 5. i 6. obejmuje przestrzeń energetyczną, na które składają się indywidualne wspomnienia, emocje, myśli, zamierzenia, subtelna i wyższa subtelna energia. Wymiary od 7.go do 12. to przestrzeń świadomości, która obejmuje globalne pole informacyjne oraz świadomość.

Tabela pole informacyjne

W tym 12-wymiarowym Wszechświecie zapisywane są wszystkie fizyczne i mentalne procesy i pozostają tam jako wzór informacyjny. W myśl tej teorii wszystko co robimy, czy to fizycznie czy umysłowo, wszystko czego doświadczamy, nasze emocje, nasz cały rozwój duchowy, wszystko to jest zapisane w polu informacyjnym. Informacja ta jest formą energii, jest niezniszczalna, wieczna. Warto wspomnieć tu, że informacje te są teoretycznie dla każdego i w każdej chwili dostępne.

Na istniejące wokół nas i przenikające nas pole wskazywał wspomniany wyżej niemiecki noblista Wener Heisenberg, który nazwał to pole, pierwotnym polem. Dr Rupert Sheldrake, brytyjski biolog, nazywa to pole, polem morficznym. Dr Joe Dispenza nazywa je polem nieskończonych możliwości, kwantowym polem potencjalności. To, czy określona rzeczywistość zamanifestuje się, zależy od tego, czy skierujemy na nią świadomość i przywołamy ją z pola nieskończonych możliwości. Przyciągamy tą rzeczywistość, która z nami najlepiej rezonuje, tj. tą do której w danej chwili jesteśmy najlepiej dostrojeni. Wyniki badań wskazują ponadto, że rezonujemy także nieświadomie. Jeśli w podświadomości zakotwiczone są pewne wzorce, one też mogą powodować przyciągnięcie określonej rzeczywistości. Jeśli pragniemy świadomie zaczerpnąć z obfitości tego pola nieograniczonych możliwości, należy świadomie skierować uwagę na pożądaną rzeczywistość. W ten sposób podwyższamy prawdopodobieństwo, że określone zdarzenie się zamanifestuje.

Aby pełniej uzmysłowić naturę dostrajania się do pożądanej rzeczywistości trzeba wyjaśnić, jak to jest możliwe, że z pewnymi zdarzeniami, istniejącymi w polu informacyjnym, rezonujemy bardziej, z innymi mniej a z niektórymi w ogóle nie rezonujemy. Otóż badania fizyków kwantowych pokazują, że materia, czyli cała przyroda nieożywiona i ożywiona, w tym także ludzie, są w 99,999999999 % informacją, energią. Tylko niewielki ułamek materii, sporo poniżej jednego procenta to jądra atomowe i elektrony wirujące wokół tych jąder z gigantyczną prędkością. Elektrony w atomie są w ciągłym ruchu, krążąc wokół jąder poddane są dodatkowo siłom przyciągania i odpychania jednocześnie. To wszystko powoduje, że atom, który obejmuje jądra i wirujące elektrony, nie jest ciałem statycznym, lecz jest w ciągłej wibracji. W wyniku wibracji powstaje energia, która ma naturę falową. Jako fala charakteryzuje się konkretną długością fali. Długości tych fal określają częstotliwości. I to właśnie połączenie tych wibracji, energii i częstotliwości ze świadomością umożliwia dostrajanie się do pola informacyjnego i przyciągnięcie do sobie pożądanego efektu.

Reasumując, pole informacyjne to most między duchem i świadomością z jednej strony a materią z drugiej strony. To także wszelkie informacje dotyczące Wszechświata, wszystkiego co w nim się znajduje. W polu tym zapisane są i przechowywane wszystkie informacje, wszystkie byty materialne i niematerialne, począwszy od atomów, planet, galaktyk po doświadczenia, emocje i całą istniejącą świadomość.